Antidotregistret

Antidotregistret - för sjukvården

Aktuell Information
2017-05-03 Aktuell information angående serumbehandling vid huggormsbett.
Behandling med specifika antikroppar (serum) efter huggormsbett är den enda behandlingsmetod som effektivt kan hejda förloppet. Allmänsymtom viker snabbt när serum givits och lokalreaktionens utbredning kan begränsas. För ytterligare behandlingsrekommendationer kontakta Giftinformationscentralen.
Den enda produkt som för närvarande finns för beställning är ViperaTAb, MicroPharm (Fab- fragment från fårserum). Kontrollera gärna hållbarheten vid beställningar. En förpackning uppges kosta drygt 23 000. OBS! Gamla varunummer med högre pris kan dock finnas kvar.

2017-02-02 Pyridoxin - viktig antidot vid behandling av förgiftning med isoniazid.
Giftinformationscentralen har de senaste åren noterat ett kraftigt ökande antal fall med isoniazidförgiftning. Isoniazid ingår i standardbehandlingen av aktiv tuberkulos och kan orsaka allvarlig förgiftning. Genom att tidigt tillföra pyridoxin i gramdoser kan de kramper som isoniazid ger upphov till brytas. Vi vill därför påminna om vikten av att ha en adekvat mängd i lager av pyridoxin. Rekommenderad lagerhållen mängd av Pyridoxin APL 150 mg/ml injektionsvätska är 5 x 10 x 2 ml.

2017-01-16 En uppdaterad lista över rekommenderade antidoter, Antidotlistan 2017 finns nu publicerad. Antidotlistan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett utskrivet exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor. Antidotlistan kommer vid behov att uppdateras fortlöpande. Listan finns tillgänglig i elektronisk form för nedladdning längre ner på sidan samt på www.giftinfo.se

Om Antidotregistret
Registret ger Giftinformationscentralen (GIC) möjlighet att förse akutsjukhusen med aktuell information om var, och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade. Detta gäller inte bara det egna sjukhuset utan informationen kan även användas för att avgöra från vilket närliggande sjukhus mer motgift kan rekvireras vid en bristsituation. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns angivna, varifrån antidoter kan rekvireras akut dygnet runt. Registret kan också fungera som en hjälp för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. Se även Snabbguide Antidotregistret

En förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla kan hittas i Antidotlistan 2017 . Listan är främst avsett för sjukvårdspersonal och personer på sjukhusapotek med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor. Listan finns tillgänglig i elektronisk form via länk nedan under Övrig information eller via länk på www.giftinfo.se där även giftinformation för läkare finns.

Rapportering till Giftinformationscentralen
Registrets tillförlitlighet är beroende av att sjukvården regelbundet förser Giftinformationscentralen (GIC) med aktuell information gällande lagerhållning av antidoter. Sjukvården bör snarast informera GIC om det sker förändringar av innehållet i antidotförråd eller katastroflager för sjukvårdsgrupp.

Vid rapportering till Giftinformationscentralen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från antidotregistret. Genom att trycka på knappen Spara som fil på sidan i Antidotregistret där det egna lagret visas laddas en Excell-fil ner. Eventuella ändringar i lagerhållning av antidoter antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". OBS ändra inte i de grå låsta fälten. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella "nya" antidoter i lager antecknas i de vita fälten sist i listan. De gula fälten ska ej fyllas i. Uppgift om lagerplats för antidoterna antecknas också. Skicka sedan listan till GIC via antidoter@gic.se

Det önskvärt att aktuellt lager rapporteras till GIC 1-2 gånger per år eller så snart som möjligt efter att förrådets sammansättning har ändrats. Om innehållet i antidotförrådet inte har ändrats räcker det att meddela detta. För att kunna skicka ut aktuell information gällande antidoter behöver GIC e-postadresser till antidotansvariga. Vid varje vårdinrättning med ett antidotlager bör det finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning.

Giftinformation för läkare www.giftinfo.se
Här finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. GIC kan vid förgiftningstillbud nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 67 19 samt via 112. Vid allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar ringer man 010-456 6700 (dagtid).

Övrig information
Se även: Antidotlistan 2017 en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla samt digital utgåva av förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken

Synpunkter eller frågor om Antidotregistret tas tacksamt emot. Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se. Antidotregistret stödjer webbläsarna Explorer version 8, 9, 10 och 11 samt Firefox.